Ispitivanja

Naučno potvrđena efikasnost

Pored mnogobrojnih studija koje su dokazale efikasnost samih sastojaka, rađene su i opsežne studije koje su potvrdile visoku efikasnost Onacerona® Forte. Štaviše efikasnost je bila i bolja u odnosu na konvencionalnu terapiju.

Onaceron Forte® smanjuje enzime razgradnje hrskavice

ONACERON FORTE® je pokazao značajnu redukciju aktivnosti MMP-1 and MMP-13 kod OA gde su hondroiciti stimulisani sa IL-1β.

Efekat je bio jači u odnosu na standardnu kombinaciju (1500 mg glukozamin sulfata i 1200 mg hondroitin sulfata).

MMP-1 activity

MMP-1 activity in the presence of IL1B

MMP-13 activity

MMP-13 activity in the presence of IL1B

In vitro studija

Efekti mikstura na aktivnost MMP-1 i MMP-13 u ljudskim hondrocitima koji su stimulisani IL-1b 10-11 M i kultivisani 21 dan u alginatnim perlama. Rezultat je srednja vrednost ± SD tri nezavisne kulture (3 pacijenta). Razlike su smatrane statistički značajnim pri * = p <0,05. Izmereno ELISA-om metodom (Fluorokine E Human Active MMP-1 & MMP-13 test iz R&D Sistems, UK).


Torrent, et al. EULAR2014

Onaceron Forte® podstiče stvaranje komponenti hrskavice

ONACERON FORTE® pokazao je značajni anabolički efekat na osteoartritične hondrocite, stimulišući sintezu glukozaminoglikana (GAG) na sličnom nivou kao i standardna kombinacija.

GAG synthesis

In vitro studija

Efekti mikstura na sintezu glukozaminoglikana (GAG) u alginatnim perlama. Ljudski hondroiciti su bili kultivisani 14 dana. Rezultati su ± SD 3 nezavisne kulture (3 pacijenta). Razlike su smatrane statistički značajnim pri * = p <0,05.

*Standarna kombinacija = 1,500 mg glukozamin sulfata i 1,200 mg hondroitin sulfata


Torrent, et al. EULAR2014

Onaceron Forte® deluje tako što ima anabolički efekat na hondrocite, povećavajući sintezu komponenata hrskavice, kao i antikataboličku aktivnost, smanjujući enzime koji razgrađuju hrskavicu.

Onaceron Forte® smanjuje inflamaciju u zglobu

ONACERON FORTE® je značajno redukovao produkciju proinflamatornih citokina IL-6 i TNFα u odnosu na kontrolnu grupu, na animalnom modelu artritisa (pacovi, collagen-induced arthritis – CIA).

IL-6 production

Rezultati su prikazani u procentima (%)

TNFα production

Rezultati su prikazani u procentima (%)

In vivo studija

Rezultati su prikazani kao višestruko smanjenje u odnosu na životinje tretirane deksametazonom. Ova studija je pokazala da je Onaceron Forte® smanjio težinu hronične upale kod pacova. Uspeo je da smanji skor za artritis na osnovu procene otoka i crvenila i da smanji percepciju bola.

Takođe, ova formulacija je bila sposobna da smanji genetsku ekspresiju citokina kao što su IL-6 i TNFa, od kojih su oba su umešana u patogenezu zglobnih bolesti, reumatoidnog artritisa i osteoartritisa. Ovaj efekat može pružiti hondroprotektivnu aktivnost zglobu. Rezultati pokazuju da oralni Onaceron Forte® može biti koristan za smanjenje medijatora upale i kataboličkih procesa kod zglobnih bolesti.

Zaključak

Studija je pokazala da Onaceron® Forte ima hondroprotektivne i antiiflamatorne aktivnosti, prema tome, ova prirodna kombinacija može biti korisna kao dodatak ishrani za lečenje osteoartritisa.

Nazad na početnu